معاون توانبخشی بهزیستی بیرجند گفت: از سال گذشته 71 زوج در دامنه توانبخشی بهزیستی این شهرستان در نوبت دریافت جهیزیه پیمان دارند.