دقایقی پیش در نوبت بعداز نیمروز مجلس بررسی بازخواست وزیر راه و شهر سازی آغاز شد.