رئیس همه بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت بازبینی این بانک، از این پس گزارش های غیرمقبول و بندهای پرابهام را نمی پذیرد، گفت: امروزه، گزارش های غیرمقبول در نظام بانکداری جهانی جایگاهی ندارد.