مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: از تاریخ 28 اسفند ماه سال گذشته تا به امروز در حدود 41 هزار و 763 نفرروز رهنورد فرهنگی و غیرفرهنگی در اردبیل از 13 استان کشور پذیرش شده و اسکان یافتند.