مردی که به انگیزه جراحت نخاعی از شانه به پایین فلج شده، اکنون بدست میکرو تراشه ای که در مغز او پیمان داده شده می تواند دستان خود را تکان دهد.