اراک- دستیار کاهش درخواست وتوسعه همکاری های مردمی ستاد مواد مخدر کشور گفت: همگی صنایع دارای ۵۰ تا ۵۰۰نفر پرسنل کشور باهدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید به خانه توانمندسازی کارگری مجهز شوند.