وزارت پدافند استرالیا برای صدور تسلیحات و افزارها نظامی به عربستان سعودی در سال گذشته چهار پیمان نامه بسته است.