رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: روش تعامل با پیروان ادیان دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است و خوشبختانه گرجستان در این باره و درک ریزبین بایستگی بستگی مسالمت آمیز میان ادیان توانسته گام های ارزشمندی را در میان کشورهای منطقه بردارد.