مهر نوشت: «دونالد ترامپ» وعده کاهش چشمگیر مالیات و نیز کاهش ۷۵ درصدی آیین نامه دست و پا گیر را داد.