حوزه/ گروهی از علویون ترکیه که میهمان مرکز رسانه آستان مقدس حسینی بودند پافشاری کردند: رسانه های ترکیه گزارشی متفاوت از آنچه در عراق می گذرد بازتاب می‌دهند.