فرماندار پارس آباد مغان از نامنویسی 645 نفر تا پایان روز ششم نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.