کارشناس بزرگتر قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی گفت: در 28 دامنه مشترک نفتی و گازی بر بنیاد آمار، کشور های همسایه بیش از 9 برابر جمهوری اسلامی ایران در حال برداشت از مخازن هستند.