زنجان-مدیر بنیاد دارالقرآن کریم زنگان گفت: با پشتیبانی آموزش و پرورش استان زنگان پروانه راه اندازی دبستان برای دارالقرآن زنگان صادر شده و این دبستان به نام گردآور فرهنگ و دانش نام‌گذاری خواهد شد.