صابری گفت: هدف گذاری و برنامه ریزی از پایه ها کار مدیریتی است چراکه بدون برنامه نمی توانیم حتی به اهداف شخصی خویش نیز دست یابیم.