گرگان- گلستان در سال ۹۵ با فرازوفرودهای بسیاری روبرو بود اما می توان دستگاه پرحاشیه سال را مدیریت شهری گرگان و شاخص ترین برنامه را هم اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان شناسایی کرد.