تهران آبستن حوادثی بسیار خطرناک‌تر است اگر به ایمن‌سازی ساختمان‌ها بی‌توجه باشیم . تا آنجا که می‌دانم ساختمان‌های بسیار دیگری هم در خیابان جمهوری مانند پلاسکو هشدار گرفته‌اند، اما همچنان مغازه‌ها و کارگاه‌های تو یا درون آنها فعالند.