بهنام برزای مدعی شد که پیشنهاد بیگانه دارد و خواهان دریافت رضایتنامه از این باشگاه شد.