خبرگزاری شبستان:رئیس کمیسیون زیست و خدمات شهری شورای شهر بجنورد گفت: با هستی پیگیری های به کنش آمده تا کنون آتش نشانی بجنورد به نردبان ویژه ساختمان های مرتفع مجهز نشده و در چهره بروز آتش در یکی از ساختمان ها چه بسا پیشامد ای ناگوارتر از پلاسکو رخ دهد.