19 هنرمند نقاش، نشانه ها آبرنگ خود را در فرهنگسرای گلستان به نمایش گذاشته‌اند.