عضو پیشین شورای شهر تهران به کالبدشناسی چگونگی تنظیم لیست جمنا برای انتخابات شوراها در تهران پرداخت و گفت: گزینش ۲۱ نفر نامزد برای حضور در لیست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بررسی برنامه‌ها، سازوکار و پیشینه کسان و رایزنی هیات رئیسه چهره می گیرد.