خبرگزاری شبستان:معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو باره تقدیر پیمان گرفت .