گروه بین‌الملل: کاربران شبکه‌های اجتماعی در اسپانیا با راه‌اندازی هشتگی با سرنویس «#پناهندگان»، به انتشار گواهمندی قرآنی دبیرکل سازمان ملل همبسته در پشتیبانی از پناهندگان پرداختند.