نشریه دیپلمات گزارش داد: تاختن به مراکز بهداشتی افغانستان افزایش یافته که این فرمایش به زخمی و کشته‌شدن کودکان و همچنین سوءتغذیه، بیماری‌های فراگیر و بیماری‌های فلج اطفال و سرخک انجامیده است.