آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: در سال جاری، پرورش مرغ سبز برای نخستین بار و در یک یکتا چهار هزار تکه ای در شهرستان آبیک آغاز شد.