محمد رضا طاهری از برقراری سازش و سازش میان دو طایفه در شهرستان ایرانشهر خبر داد.