فرمانده سپاه اراک از گسیل دومین کاروان خانوادگی راهیان نور اراک به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.