دروازه بان جوان ساتقلال خوزستان در نخستین تجربه اش در لیگ شانزدهم کامیاب شد یک نمایش درخشان ازخود به جای بگذارد.