آغاز نوروز شماری از جوانان تهران ، قم و ... رهسپار روستاهای بی بهره سه شهرستان نهبندان ، سربیشه و زیرکوه خراسان جنوبی شدند و امور عمرانی انجام می دهند، این روستاها در چند کیلومتر مرز ایران و افغانستان پیمان دارد و کمینه امکانات دارند.