برای سومین بازی پیاپی در بازی بارسلونا شاهد اشتباه داوری بودیم که در گونه خود نغز توجه است.