رئیس‌جمهور مصر با هستی مخالفت‌های قضات با قانون مصوب پارلمان درباره اعطای اختیارات به رئیس‌جمهور برای گزینش روسای هیأت‌های قضایی موافقت کرد.