دادستان همگانی و انقلاب استان قزوین گفت: برای کاهش جرم در جامعه باید بسترهای وقوع جرم در جامعه را از میان برد.