نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در پیشامد قطار سمنان، سیستم فنی ریزبین کنش کرده، اما خطای انسانی یک نفر مایه بروز پیشامد شده است.