خبرگزاری آریا - مقامات روس پافشاری دارند که گردآوری موشک‌های ارتش روسیه از منطقۀ کالینینگراد در مرحله کنونی نشدنی است.