مشهد ـ بر پایه جدول زمان بندی نخستین نشست رسمی ستاد انتخابات خراسان رضوی برگزار شد.