.روزنامه کیهان که همراه با برخی رسانه های یک جریان ویژه تندرو این روزها دشواری ها اقتصادی را چندبرابر بزرگتر نشان می دهد4سال پیش انتقاد از سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد را بردباری نمی کرد.