جویشگر بومی طی ٥ سال آینده به سرنویس برترین گردآور خدمات اینترنتی کشور شناسایی خواهد شد.