مدیرکل دفتر بازبینی و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به تکاپو سامانه تلفنی ۱۹۰ جهت دریافت دشواری ها اورژانسی، بهداشتی، درمانی و دارویی هموطنان در سراسر کشور، گفت:از ۲۶ اسفندماه تا کنون ۴۳۸۰ تماس با این سامانه پایدار شده که دسترسی به پزشک کارآزموده و همچنین برخی اقدامات درمانی، بیشتر تماس‌های مردمی با این سامانه را تشکیل می‌دهد.