پرویز سروری عضو شورای شهر تهران پشت پرده رد شایستگی اعضای اصولگرای شورای شهر تهران را افشا کرد.