گردانیدن تامین اجتماعی دامغان به انگیزه بدهی کارفرمای شرکت زغال سنگ البرز شرقی از تمدید دفترچه بیمه بیش از هزارکارگر این یکتا معدنی خوداری می کند.