فیلم زیر کودک ۹ ساله ای را نشان می‌دهد که به علت بیکار شدن پدرش در دوران ۴ ساله تازه اشک می‌ریزد.