دانشمندان معتقدند ذرات کهکشانی تاثیراتی جدی روی زمین دارند. آنها به شمارش نادرست آرا در انتخابات، سرنگونی آزاد هواپیماها و  ویرانی و راه اندازی دوباره کامپیوترها منجر می شوند.