امام آدینه اهل سنت کرمانشاه، اسلام را دین امید و آسانی دانست و پافشاری کرد؛ نباید مردم را با رنج دادن، از دین فراری داد.