مجید ابهری روز سه شنبه در گفت و گو با گزارشگر گروه فرهنگی ایرنا افزود: در مواقع بحرانی و حوادث، برخی از شبکه ها در فضای مجازی اخبار کذبی را منتشر می کنند که منجر به تشویش یادها همگانی می شود. وی با بیان اینکه فناوری همراه با دستاوردهای علمی و ارتباطی عوارض و آسیب هایی نیز به دنبال دارد، اظهار کرد: این عوارض و آسیب ها برآمده از نبود آموزش و عدم آگاهی از گنجایش های کاربردی است. این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به توانایی به کارگیری وسایل ارتباطی در فضای مجازی با ارزان ترین بها و کمترین زمان، بایستگی دارد شبکه های معتبر ارتباطی، بدون محدودیت با خنثی سازی القائات غلط و اخبار کذب، نکات راستین و ابعاد حقیقی اخبار و اهداف باره نیاز را با سرعت بسیار به ویژه در مواقع بحرانی ایجاد و در زمان کم این اخبار را گسترش و گسترش داد. ابهری تصریح کرد: برای تحقق این فرمایش لازم است یکی از رسانه های شناخته شده در نخست با شناسایی و بومی سازی گنجایش های یاد شده، ضمن فرآوری اخبار روز و رساندن هنگام به دلبستگی مندان، نحوه، شکل راستین و درست کاربرد را هم منتقل کند. وی پافشاری کرد: بومی سازی اصلی ترین پایه برای راه اندازی شبکه معتبر آگاهی رسانی بوده تا دیگر شبکه های هدف دار نتوانند اخبار باره نظر خود را به جامعه منتقل کنند. به گفته وی، هرگونه کوتاهی در این زمینه یا عدم توجه به ایجاد یک رسانه فراگیر سایبری مایه ایجاد کژی ها فکری و خبری در جامعه می شود. استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بازتاب اخبار راستین به مخاطبان به ویژه در مواقع بروز حوادث و رویدادها غیرمترقبه لازم بوده و ارایه آمار درست و عرضه تحلیل های بخردانه و بنیادی ضمن دعوت به آرامش و هدایت افکار عمومی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ابهری اظهار کرد: مردم پس از کسب اعتماد به رسانه یاد شده ضمن به کارگیری هنگام و تبلیغ در باره آن، دستور ندهند رسانه های جهت دار هدایت فکری آنها را به عهده بگیرند. فراهنگ**9022**1027** خبرنگار: رقیه نوری** انتشار دهنده: جواد دهقانی