ستاره گلزن تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا تصریح کرد: جستار مهم برای همه ما سلامتی بوسکتس است.