نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام آدینه اهواز در نشست ستاد چالش دولت با سپاسداری از اقدمات جهادی دولت و به ویژه وزارت نیرو، گفت: در چند روز تازه وزارت نیرو بصورت ضربتی و جهادی وارد کنش شد و اقدامات شبانه روزی و مهمی را انجام دادند و نیروهای کارآزموده این وزارتخانه از سراسر کشور به استان خوزستان گسیل شدند.