کاپیتان پیشین تیم ملی که در دیدار رفت دو تیم ایران و قطر کامیاب شده بود سرنویس بهترین بازیکن را از هنگام خود کند این روزها در اردوی تیم ملی جایی ندارد.