ورامین- امام آدینه گذرا ورامین گفت: نباید از امکانات دولتی و بیت المال برای نامزد خاصی کاربرد شود، نامزدها باید در شرایط برابر به چشم وهمچشمی بپردازند.