زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنگان گفت: در سال های تازه بهره سرمایه گذاری صنعتی استان زنگان در کشور رشد مناسبی یافته است.