هواشناسی استان تهران پیش بینی کرد: امروز و فردا آسمان استان در برخی ساعات همراه بارش باران و در ارتفاعات به چهره برف همراه با مه پیش بینی می شود.