وزارت امور خارجه عراق از جامعه میان الملل خواست تا در برابر دست درازی نظامی ترکیه به شمال این کشور، موضع قاطعانه ای اتخاذ کنند.