رئیس سازمان سینمایی گفت: ما تجربه کامیاب گروه هنر و تجربه را داریم و باید بررسی کنیم چگونه می‌توان برای فعالیت‌های استانی هنر و تجربه از گنجایش انجمن سینمای جوان کاربرد کرد.