استاندار قم گفت: چگونگی برخی از محرومان جامعه در شأن نظام اسلامی نیست به همین علت همگان باید در راستای رفع دشواری ها این قشر تلاش کنند.