سپاهان در آستانه یک بازی بزرگ پیمان دارد؛ مسابقه‌ای که پیروزی در هنگام می‌تواند این تیم را آسیایی کند.