معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش جدید بنیاد اعتبارسنجی اویلر هرمس در باره رتبه ریسک کشورها در فصل چهارم ٢٠١٦ را منتشر کرد.