زنجان- استاندار زنگان گفت: برای رشد، گسترش و ارتقای فضای قرآنی باید همه دست به دست هم داده و برای رسیدن به هدف تلاش کنیم.