مسئول برنامه نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت : در بازرسی های بهداشتی امسال، 396 باره از مراکز و اماکن میان راهی متخلف به مراجع قضایی شناسایی و 156 باره از آنها تعطیل شدند.