شاگردان فیروز کریمی در بازگشت از تبریز تمرینات خود را  با پوشاک های شبه نظامی آغاز کرده اند .