گروه فرهنگی: نامه های سیده هانا میرفضلی، مهدیه طوفانی و کبریا فرزانه در جشنواره ملی نامه ای به یک شهید جزو 36 پرتو برگزیده اعلام شد.