هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی تا 10 اسفند تقاضای حضور گروه های نمایشی را می پذیرد.