با توجه به اعتراض گروه‌های پشتیبان حقوق زنان در فرانسه، رومن پولانسکی از ریاست جوایز سزار کناره گیری کرد.