احمد رضوانی در گفتگو با ایمنا با اشاره به برگزاری نشست کمیته پنج نفره آب و کشاورزی شهرستان اصفهان در محل فرمانداری اصفهان افزود: از ساعت 24 روزهشتم فروردین ماه جاری آب برای رودخانه زاینده رود به گونه ای رها می شود که تا روز 11 فروردین ماه به سد آبشار در شرق اصفهان برسد و بتوان کار پخش هنگام میان زمین ها کشاورزی را آغاز کرد. وی افزود:جلسه کمیته ۵ نفره آب و کشاورزی شهرستان، روز گذشته با حضور مدیرکل مدیریت چالش استان، مدیر دامنه آبریز زاینده رود، مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان و اعضای صنف کشاورزان پیرامون رهاسازی گام دوم آب زاینده رود برای کشت پائیزه شرق اصفهان، برگزار شد و بنا به نظر کشاورزان مقرر گردید، به گونه ای آب رها سازی گردد که ۱۱ فروردین ماه، آب در رودخانه جاری و به سد آبشار اصفهان برسد. فرماندار اصفهان پافشاری کرد: با این هستی از نظام صنفی کشاورزی اصفهان می خواهیم تا درباره مدت زمان و میزان رهاسازی آب بررسی دوباره کند که تا حد امکان در این زمینه صرفه جویی شود. وی اضافه کرد: آب رودخانه زاینده رود برای کشت بهاره کشاورزان از 11 فروردین ماه امسال در شهرستان اصفهان جاری می شود و جاری بودن آب در رودخانه بستگی به چگونگی بارش ها و کشت محصولات کشاورزان دارد.08122/10