الکتریکی شدن خودروها راه جدیدی در صنعت خودرو است و با اینکه اکثر بزرگان این صنعت تو یا درون بازی شده‌اند اما خودروهای الکتریکی راه درازی برای کسب محبوبیت در پیش دارند.