دانشجویان بسیجی دانشکده شهید باهنر شیراز به چهره داوطلبانه اقدام به پخش غذای گرم در میان کارتن خواب‌های شیراز کردند.