مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اسکان یک میلیون و 800 هزار نفر در مراکز اقامتی فرهنگیان خبر داد.