هوشنگ جاوید معتقد است برگزاری سوگواره های مذهبی که در قالب های گوناگون هنری نمود می یابند، سنت هایی ارزشمند و فرصتی برای فارغ شدن از لغزش های گاه و بیگاه زندگی روزمره ماشینی است.