مهدی هاشمی نسب و داوران دیدار سایپا و سیاه جامگان برای آشکارکردن همدردی با خانواده پیشامد دیدگان ساختمان پلاسکو با پوشاک آتش نشانی در زمین بازی حضور پیدا کردند.