بانوان شمشیر باز ایرانی در بخش تیمی چشم وهمچشمی های جام جهانی سابر در رده شانزدهم پیمان گرفتند.