اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: امسال خوشبختانه میوه های توزیعی در شب عید، نسبت به سال پیش از کیفیت بهتری و پسندیده تری برخوردار است.