یک فرد مسلح ناشناس به خودروی پلیس ترکیه در استانبول تاختن کرد؛ رویدادی که سومین تاختن طی ۲۴ ساعت گذشته در این کشور به شمار می آید.